សេចក្តីជូនដំណឹង

បោះពុម្ព

ពិធីប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំត្រីមាសទី៣ និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៤

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

ដីឥដ្ឋ៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធី ប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំត្រីមាសទី៣ និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៤ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ។

បោះពុម្ព

ដំណើរទស្សនៈកិច្ច របស់បណ្ឌិត្យសភានគរបាល ខេត្តយូណាន

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

ដីឥដ្ឋ : ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភា នគរបាលកម្ពុជា និងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានទទួលជួប គណៈប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភានគរបាលខេត្តយូណាន
ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិភាក្សាការងារ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តុះបណ្តាល កងកម្លាំងនគរបាល នៃបណ្ឌិត្យសភានគរបាលទាំងពីរ។

បោះពុម្ព

ពិធីប្រជុំ បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ សីហា និងលើកទិសដៅ ការងារសម្រាប់ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤

និពន្ធ​ដោយ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា.

ដីឥដ្ឋ៖កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បាន ប្រារព្ធពិធី ប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែ សីហា និងលើកទិសដៅការងារ សម្រាប់ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សេង ផល្លី ប្រធាន បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ។