បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


ប្រវត្តិ

ចំនួនទស្សនា (7.3K)

ប្រវត្តិនៃការបង្កើតបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

ក្រោយការបង្កើតនគរបាលជាតិជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ១៩៤៥ & សាលាបណ្តុះបណ្តាលកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ ត្រូវបានបង្កើតឡើង និងផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះជាបន្តបន្ទាប់ ដូចខាងក្រោម ៖

១.ដំណាក់កាលទី១ (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៤៥-១៩៧០)

១.១. សាលាវិជ្ជាជីវៈនគរបាលជាតិ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៤៧

១.២. សាលាហ្វឹកហ្វឺនអ្នកត្រួតត្រា ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៥២

១.៣. សាលាជាតិតម្រួត ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៥៤

១.៤. រាជបណ្ឌិត្យសភាតម្រួត ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៥៩

១.៥. រាជវិទ្យាគារតម្រួត ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៦០

២. ដំណាក់កាលទី២ (សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ឆ្នាំ១៩៧០-១៩៧៥)

រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរ បានរៀបចំនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកសាលារៀនជាតិខាងនគរបាលមាន៖

២.១. សាលារៀនជាតិនគរបាល(ឆ្នាំ១៩៧០)

– សាលាអប់រំនៃស្នងការនគរបាល

– សាលាអប់រំនៃអធិការនគរបាល

– សាលាអប់រំភ្នាក់ងារក្រុមព្រះនគរបាលជាតិ និងក្រុមព្រះនគរបាលក្រុង

២.២. មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាហ្វឹកហ្វឺនអប់រំបុគ្គលិក ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៧៣

៣. ដំណាក់កាលទី៣ (សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា-រដ្ឋកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៧៩-១៩៩៣)

ក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានដួលរលំ ស្ថាប័ននគរបាលក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩ មានឈ្មោះថា «នគរបាលប្រជាជន» និងដឹកនាំដោយ ស.ម ជា ស៊ីម។

ក្នុងដំណាក់កាលនោះ បានបង្កើតឡើងសាលាហ្វឹកហ្វឺនកងកម្លាំងនគរបាលប្រជាជនជាបន្តបន្ទាប់ និងបែងចែកជាពីរដំណាក់កាល៖

៣.១. ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ ១៩៨៩

– សាលានគរបាលប្រជាជនមជ្ឈិម១ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩ បុរីកីឡា ក្រុងភ្នំពេញ

– សាលានគរបាលប្រជាជន២ រស្មីយុត្តិធម៌ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៨៨ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកំពង់ចាម

– សាលានគរបាលប្រជាជន៣ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៨៨ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល

៣.២. ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨៩ ដល់ ១៩៩៣

ដោយសារសភាពការណ៍នយោបាយសង្គមមានការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៨៩ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី និងបានកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធសាលានគរបាលប្រជាជនមជ្ឈិម១ ទៅជាថ្នាក់នាយកដ្ឋាន ដែលមានឈ្មោះ «នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងវិក្រឹតការ» និងមានសាលានគរបាលប្រជាជនចំនួន៥ចំណុះដូចខាងក្រោម៖

១.សាលានគរបាលប្រជាជន១ (បុរីកីឡា ក្រុងភ្នំពេញ ក្រោយមកផ្ទេរទីតាំងទៅកប់ស្រូវ)

២.សាលានគរបាលប្រជាជន២ រស្មីយុត្តិធម៌ (ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកំពង់ចាម)

៣.សាលានគរបាលប្រជាជន៣ (ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល)

៤.សាលានគរបាលប្រជាជន៤ (ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង)

៥.សាលានគរបាលជាតិទួលគោក ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩១(ខណ្ឌទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ)។

៤.ដំណាក់កាលទី៤ (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៩៣ ដល់បច្ចុប្បន្ន)

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ការវិវត្តិប្រែប្រួលរចនាសម្ព័ន្ធនៃសាលានគរបាលជាតិ ត្រូវបានបែងចែកជា២ដំណាក់កាល៖

៤.១.ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៣-២០០២

នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងវិក្រឹតការ មានសាលានគរបាលជាតិ និងសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគចំណុះដូចខាងក្រោម៖

-សាលានគរបាលជាតិទួលគោក (ឆ្នាំ១៩៩១)

-សាលានគរបាលជាតិដីឥដ្ឋ (ឆ្នាំ១៩៩៦)

-សាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ(ឆ្នាំ២០០១)មានចំនួន៥៖

១. សាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ១ (ខេត្តតាកែវ)

២. សាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ២ (ខេត្តកំពង់ចាម)

៣. សាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ៣ (ខេត្តកំពង់ស្ពឺ)

៤. សាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ៤ (ខេត្តបាត់ដំបង)

៥. សាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ៥ (ខេត្តស្ទឹងត្រែង)

៤.២.ចាប់ពីឆ្នាំ២០០២ ដល់បច្ចុប្បន្ន

ដំណាក់កាលនេះ សាលាបណ្តុះបណ្តាលកងកម្លាំងនគរបាលជាតិមានការវិវត្តយ៉ាងខ្លាំង បានធ្វើការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធដូចខាងក្រោម៖

១.សាលាភូមិន្ទនគរបាល ត្រូវបានប្រែក្លាយពីសាលានគរបាលជាតិដីឥដ្ឋ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០២ ដែលមានអង្គភាពចំណុះចំនួន៣ ៖

-មន្ទីរចាត់ការ

-មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលដំបូង

-មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលបន្ត

២. បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ត្រូវបានប្រែក្លាយពីសាលាភូមិន្ទនគរបាល នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ មានទីតាំង ស្ថិតនៅភូមិស្ដៅកន្លែង ឃុំដីឥដ្ឋ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល ដែលមានផ្ទៃដីទំហំ១៣៤.៩២២ ម៉ែត្រការ៉េ (ជាង ១៣ហិកតា)។ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា មានអង្គភាពចំណុះចំនួន១១ និងសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគចំនួន៦ ដូចខាងក្រោម៖

២.១.អង្គភាពចំណុះ

-មន្ទីរចាត់ការ

-វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនគរបាល

-វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនគរបាល

-វិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រង និងបញ្ជាដឹកនាំ

-វិទ្យាស្ថានព័ត៌មានវិទ្យា និងភាសាបរទេស

-នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល

-សាលាមធ្យមវិជ្ជាជីវៈនគរបាល

-មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមន្ត្រីពន្ធនាគារ

-វិទ្យាស្ថានក្រោយបរិញ្ញាបត្រ

-សាលាមធ្យមបច្ចេកទេស

-ដេប៉ាតឺម៉ង់ធានាគុណភាពអប់រំផ្ទែក្នុង។

២.២.សាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ (ចំណុះនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល)

-សាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ១ (ខេត្តស្ទឹងត្រែង)

-សាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ២ (ខេត្តកំពង់ចាម)

-សាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ៣ (ខេត្តកំពង់ស្ពឺ)

-សាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ៤ (ខេត្តសៀមរាប)

-សាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ៥ (ខេត្តបាត់ដំបង)

-សាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ៦ (ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)៕

PHNOM PENH WEATHER
ចំរៀង ប.ន.ក
album-art

ចំរៀង

By
Release date:

ភូមិស្តៅកន្លែង ឃុំដីឥដ្ឋ  ស្រុកកៀនស្វាយ  ខេត្តកណ្តាល

(តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិ លេខ១ ចំងាយ ២៦ គីឡូម៉ែត្រ ពីរាជធានីភ្នំពេញ)

សាអេឡិច​ត្រូនិច : info@pac.edu.kh

លេខទូរស័ព្ទ : (+855) 16 577 225

Flag Counter
© 2022

រក្សាសិទ្ធគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ រាជបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

កែប្រែចុងក្រោយ : 2 សប្ដាហ៍មុន