ដេប៉ាតឺម៉ង់ធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុង

លោក វរសេនីយ៍ទោ ប៊ុន ភក្ដី (ប្រធាន)
កំរិតវប្បធម៌  បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រង និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ
ទីលំនៅ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង (+855)975504050/10504050
 អុីម៉ែល
ក-តួនាទី ភារកិច្ច 
ខ- អំពីសិទ្ធិដេប៉ាតឺម៉ង់ធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុង
គ- រចនាសម្ព័ន្ធដេប៉ាតឺម៉ង់ធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុង