បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • Vision and Mission

Vision and Mission

ចំនួនទស្សនា (1.8K)

1. About the Academy

The Police Academy of Cambodia is a single National Education Establishment, having its mission to conduct the Police Science research and to nationwide train the national police and prison officers in security, public order and prison sector in conformity with the plans of the Ministry of Interior and the Royal Government policies by upholding its Core Values of Quality, Professional Ethics, Discipline and Excellence; and sticking to the 3 principles of Equity, Impartiality and Culture of Quality.  

2. Vision:

The Police Academy of Cambodia is a single National Education Establishment, specializing in Police Science research and human resource development on Security and Public Order with its prestige, excellence and creditability under the national and international framework.  

3. Mission:

The Police Academy of Cambodia has its missions as follow:

  • To train the Cambodian National Police and Prison Officers with quality and professional ethics.
  • To scientifically conduct the research on Security and Public Order.
  • To share knowledge, exchange of experiences, professional skills, innovation and technologies with the national and international cooperation partners, and
  • To instill the concept of national patriotism, preservation of the national culture and identity; and to honestly serve the community.    
Song

Sdoa Kunleng Village, Dei Eith Commune, Kien Svay Distric, Kandal Province, Cambodia.
E-mail : info@pac.edu.kh
Phone: (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 3 weeks ago