បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


Strategic Goals

ចំនួនទស្សនា (1.6K)
  1. Strengthening the management/leadership and promoting good governance.
  2. Developing the studies curriculum and expanding the scope of skills training at all levels to the National Police and the Prison Officials.
  3. Improving Qualification and Developing the Capacity of the faculty/national police instructors.
  4. Promoting the capacity of the research officials and encouraging for the research on Police Science.
  5. Enhancing the educational quality in accordance with the national and regional education standard quality.
  6. Strengthening the cooperation with the national and international institutions.
  7. Promoting the effectiveness of Physical materials management, the development of physical infrastructure.
  8. Promoting gender equity, arts and sports.
  9. Mobilizing financial resource and expanding the effective management.

Song

Sdoa Kunleng Village, Dei Eith Commune, Kien Svay Distric, Kandal Province, Cambodia.
E-mail : info@pac.edu.kh
Phone: (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 3 weeks ago