បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • Roles and Responsibilities

Roles and Responsibilities

ចំនួនទស្សនា (2.1K)

The Police Academy of Cambodia is a private educational institution with a leadership level designated as a director of police research in the field of security, public order, and police force training and recruiting.

The Police Academy of Cambodia is a public school with equal status as the Chairman of the Board, providing employment to the research sector in the field of public security and national police force training and promotion.
The Police Academy of Cambodia has 1 unit under the Department of Class 1 and the 6th National Police School in Kampong Cham, Kampong Speu, Siem Reap, Battambang and Kampong Chhnang and has the right to make decisions and advise the government.

Song

Sdoa Kunleng Village, Dei Eith Commune, Kien Svay Distric, Kandal Province, Cambodia.
E-mail : info@pac.edu.kh
Phone: (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 1 week ago