បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • Public Order Specialization

Public Order Specialization

ចំនួនទស្សនា (1.4K)

The Curriculum for Bachelor Degree of Police Science, specialized in Public Order requires the students to study for the period of four (4) years, covering 57 courses, which equals to 187 credits, equivalents to 4, 309 hours.  Under this curriculum, students are required to study for 1, 792 hours classroom theories and conduct the 2,112 hours practicum and 405 hours Research Paper writing (RP).  They are also required to fulfill a separate additional program for 2, 343 hours such as Semester Exam, Degree Comprehensive Exam, Research Paper guidance, RP Review and Assessment Panel as well as Physical education and Spots.

*(For the details, refer to the prospectus of the Academy)

Song

Sdoa Kunleng Village, Dei Eith Commune, Kien Svay Distric, Kandal Province, Cambodia.
E-mail : info@pac.edu.kh
Phone: (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 1 week ago