បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


 • Home
 • Prison Guards Professional Training Center

Prison Guards Professional Training Center

ចំនួនទស្សនា (1.7K)
H.E, Lt. Gen. Chhim Thanavann, Director
Qualification Master Degree
ID 04901
Address Trapaing Thloeng Village, Choam Chaov Quarter, Posenchey District, Phnom Penh Capital,
Contact Mobile: (+855) 012 937763,
E-mail: Chhimthanavann@gmail.com

A-Roles and Responsibilities of the Prison Guards Professional Training Center

 • Acts as the secretariat for the Police Academy of Cambodia in the affairs of prison guard professional training.
 • Conducts the specialized enrichment and improvement training to the prison officials, guards and leadership at all levels.
 • Prepares the plan for budgeting, material supplies of the center and collaborates with concerned institutions to conduct the training courses determined by the Police Academy of Cambodia and the Ministry of Interior.
 • Collaborates with the concerned entities of the Department General of Prison (DGP) in designing the training plan, the specialized enrichment and improvement courses.
 • Studies and researches for modernization of the instructional content and educational curriculum.

B-Structure of the Center

 • Administrative Office
 • Curriculum Office
 • Office of General Education
 • Office of Specialized Skills

Song

Sdoa Kunleng Village, Dei Eith Commune, Kien Svay Distric, Kandal Province, Cambodia.
E-mail : info@pac.edu.kh
Phone: (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 2 months ago