បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • Prison Management Specialization

Prison Management Specialization

ចំនួនទស្សនា (1.2K)

The Curriculum for Bachelor Degree of Police Science, specialized in Prison Management requires the students to study for the period of four (4) years, covering 82 courses, which equals to 182 credits, equivalents to 4, 149 hours.  Under this curriculum, students are required to study for 1, 792 hours classroom theories, 1, 952 hours studies practicum and conduct 270 hours internship and 135 hours Research Paper writing (RP).  They are also required to fulfill a separate additional program for 1, 325 hours such as special lectures, Semester Exam, Degree Comprehensive Exam and Research Paper guidance.

*(For the details, refer to the prospectus of the Academy)  

Song

Sdoa Kunleng Village, Dei Eith Commune, Kien Svay Distric, Kandal Province, Cambodia.
E-mail : info@pac.edu.kh
Phone: (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 1 week ago