បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


 • Home
 • Post Graduate Studies Institute

Post Graduate Studies Institute

ចំនួនទស្សនា (1.9K)
Major Gen. LAY SOPAGNA (Director)
Qualification Master in Public Administration (MPA) & Master of Arts in Educational Management
Address Phnom Penh Capital
Contact Mobile: (855) 17 557 773
E-mail: laysopagna@gmail.com

A-Roles and Responsibilities of the Post Graduate Studies Institute

 • Considers in setting the direction for educational plan for the students of Master and Doctoral degree level according to each specialization.
 • Assigns and executes the educational plan as determined by the Police Academy of Cambodia.
 • Organizes teaching/instructional materials and manages the teaching staff involving with the post graduate studies level.
 • Manages and designs the curriculum for Post Graduate Studies according to each specialization.
 • Prepares the plan for budgeting and material supplies for serving the teaching of Post Graduate Studies.
 • Collaborates with the concerned institutions to effectively perform the tasks.
 • Consolidates the performance results and makes the report to the president of the Police Academy of Cambodia.
 • Carries out other duties entrusted by the higher authorities.

B. Structure of the Institute

 1. Administrative Section
 2. Academic Section
 3. Curriculum Section
 4. Section of Project Paper Writing and Thesis Management
Song

Sdoa Kunleng Village, Dei Eith Commune, Kien Svay Distric, Kandal Province, Cambodia.
E-mail : info@pac.edu.kh
Phone: (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 3 months ago