បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • Physical Resource

Physical Resource

ចំនួនទស្សនា (553)
  • Administrative Building (A)
  • Studies Building (D)
  • Students/Trainee Dormitory Building (N)
  • Faculty/Teaching Staff Quarter (Q)
PHNOM PENH WEATHER
ចំរៀង ប.ន.ក
album-art

ចំរៀង

By
Release date:

Sdao Village, Dei Edet Commune, Kien Svay District, Kandal Province, National Road 1, 26km from Phnom Penh.

Email : info@pac.edu.kh

Phone Number : (+855) 77 778 325

Flag Counter
© 2021

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 1 year ago