បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • Management Specialization

Management Specialization

ចំនួនទស្សនា (1.2K)

The Curriculum for Master Degree of Police Science, specialized in Management for the police and prison officers is required for the studies of 2 years period with 19 courses which equals to 69 credits, and equivalents to 1485 hours. Under this curriculum, it is required for 765 hours studies of the classroom theories, 180 hours of actual practice and 540 hours practicum.

     *(For the details, refer to the prospectus of the academy)

Sdao Village, Dei Edet Commune, Kien Svay District, Kandal Province, National Road 1, 26km from Phnom Penh.

Email : info@pac.edu.kh

Phone Number : (+855) 16 577 225

Flag Counter
© 2023

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 6 months ago