បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • Judicial Police Specialization

Judicial Police Specialization

ចំនួនទស្សនា (1.5K)

The Curriculum for Master Degree of Police Science, specialized in Judicial Police for the police and prison officers is required for the studies of 2 years period with 19 courses which equals to 69 credits, and equivalents to 1485 hours. Under this curriculum, it is required for 765 hours studies of the classroom theories, 180 hours of actual practice and 540 hours practicum.

*(For the details, refer to the prospectus of the academy)

Song

Sdoa Kunleng Village, Dei Eith Commune, Kien Svay Distric, Kandal Province, Cambodia.
E-mail : info@pac.edu.kh
Phone: (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 3 months ago