បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • Immigration Specialization

Immigration Specialization

ចំនួនទស្សនា (1.5K)

The Curriculum for Bachelor Degree of Police Science, specialized in Immigration requires the students to study for the period of four (4) years, covering 57 courses, which equals to 191 credits, equivalents to 4, 373 hours.  Under this curriculum, students are required to study for 1, 856 hours classroom theories, 2,112 hours studies practicum and 405 hours Research Paper writing (RP).  They are also required to fulfill a separate additional program for 3, 015 hours such as Semester Exam, Degree Comprehensive Exam, Research Paper guidance, RP Review and Assessment Panel as well as Physical education and Spots.

*(For the details, refer to the prospectus of the Academy)  

Song

Sdoa Kunleng Village, Dei Eith Commune, Kien Svay Distric, Kandal Province, Cambodia.
E-mail : info@pac.edu.kh
Phone: (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 3 months ago