បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • English for Computer Science

English for Computer Science

ចំនួនទស្សនា (1.4K)

The Curriculum for Bachelor Degree of Information Technology, specialized in Computer Science requires the students to study for the period of four (4) years, covering 63 courses and  18 additional courses, which equals to 269 credits, equivalents to 5, 185 hours.  Under this curriculum, students are required to study for 1, 710 hours classroom theories, 2, 340 hours studies practicum and conduct an internship for 135 hours which equivalent to each year.

*(For the details, refer to the prospectus of the Academy)  

Song

Sdoa Kunleng Village, Dei Eith Commune, Kien Svay Distric, Kandal Province, Cambodia.
E-mail : info@pac.edu.kh
Phone: (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 3 weeks ago