បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • English for Communication Specialization

English for Communication Specialization

ចំនួនទស្សនា (1.5K)

The Curriculum for Bachelor Degree of English, specialized in English for Communication requires the National Police and/or Prison Officers to study for the period of four (4) years, covering 58 courses and  6 additional courses, which equals to 240 credits, equivalents to 5, 408 hours.  Under this curriculum, students are required to study for 2, 048 hours classroom theories, 3, 360 hours studies practicum.

*(For the details, refer to the prospectus of the Academy)

Song

Sdoa Kunleng Village, Dei Eith Commune, Kien Svay Distric, Kandal Province, Cambodia.
E-mail : info@pac.edu.kh
Phone: (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 3 weeks ago