បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


The Police Academy of Cambodia and the Korean National Police University jointly signed the Co-operation Letter of Intent (LoI)

ចំនួនទស្សនា (1.6K)

On Monday morning, 6 November 2017, H.E, General Prof. Seng Phally, president of the Police Academy of Cambodia extended his warmest welcome to 5 members Korean National Police delegation led by H.E, Lt General Suh, Bum-Soo, president of Korean National Police University, visiting the Police Academy of Cambodia and jointly signed the Co-operation Letter of Intent for the purpose of promoting a better Bilateral Co-operation on issue of Police research and training of the two countries.

During this visit, the Korean counterpart has helped the Police Academy of Cambodia as the co-operation partner on:

  1. Training the Police ToT on Martial Arts and Offenders Handling Technique
  2. Training the Police ToT on Counter Cybercrime
បទចំរៀង

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

Sdao Village, Dei Edet Commune, Kien Svay District, Kandal Province, National Road 1, 26km from Phnom Penh.

Email : info@pac.edu.kh

Phone Number : (+855) 16 577 225

Flag Counter
© 2023

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 4 weeks ago