បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


The Police Academy of Cambodia and the Korean National Police University jointly signed the Co-operation Letter of Intent (LoI)

ចំនួនទស្សនា (257)

On Monday morning, 6 November 2017, H.E, General Prof. Seng Phally, president of the Police Academy of Cambodia extended his warmest welcome to 5 members Korean National Police delegation led by H.E, Lt General Suh, Bum-Soo, president of Korean National Police University, visiting the Police Academy of Cambodia and jointly signed the Co-operation Letter of Intent for the purpose of promoting a better Bilateral Co-operation on issue of Police research and training of the two countries.

During this visit, the Korean counterpart has helped the Police Academy of Cambodia as the co-operation partner on:

  1. Training the Police ToT on Martial Arts and Offenders Handling Technique
  2. Training the Police ToT on Counter Cybercrime
PHNOM PENH WEATHER
ចំរៀង ប.ន.ក
album-art

ចំរៀង

By
Release date:
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

Sdao Village, Dei Edet Commune, Kien Svay District, Kandal Province, National Road 1, 26km from Phnom Penh.

Email : info@pac.edu.kh

Phone Number : (+855) 77 778 325

Flag Counter
© 2020

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 8 months ago