បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


The Police Academy of Cambodia and the Korean National Police University jointly signed the Co-operation Letter of Intent (LoI)

ចំនួនទស្សនា (1.8K)

On Monday morning, 6 November 2017, H.E, General Prof. Seng Phally, president of the Police Academy of Cambodia extended his warmest welcome to 5 members Korean National Police delegation led by H.E, Lt General Suh, Bum-Soo, president of Korean National Police University, visiting the Police Academy of Cambodia and jointly signed the Co-operation Letter of Intent for the purpose of promoting a better Bilateral Co-operation on issue of Police research and training of the two countries.

During this visit, the Korean counterpart has helped the Police Academy of Cambodia as the co-operation partner on:

  1. Training the Police ToT on Martial Arts and Offenders Handling Technique
  2. Training the Police ToT on Counter Cybercrime
Song

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

Sdoa Kunleng Village, Dei Eith Commune, Kien Svay Distric, Kandal Province, Cambodia.
E-mail : info@pac.edu.kh
Phone: (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 1 week ago