បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


Consultative Meeting on Skills Training

ចំនួនទស្សនា (134)

On Wednesday morning, 5th June 2019, Lieutenant General Pun Phal, director of the Senior School for police Professionalism of Police Academy of Cambodia, attended a meeting to discuss the contents of the three Academic Programs. The representatives of the Senior School for police Professionalism, representing the Department of Counter terrorism and Transnational Crime, and representatives of the Department of Anti-Narcotics of General Commissariat of National Police also accompanied.

The programs are namely: 
1. Training Course on Targeting and Detecting Suspects
2. Training Courses on Transnational crime
3. Training courses on Preventing and Controlling Drug offenses.

The vice-director and many school superintendents also attended the gathering.

PHNOM PENH WEATHER
ចំរៀង ប.ន.ក
album-art

ចំរៀង

By
Release date:
ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

Sdao Village, Dei Edet Commune, Kien Svay District, Kandal Province, National Road 1, 26km from Phnom Penh.

Email : info@pac.edu.kh

Phone Number : (+855) 24 677 0707

Flag Counter
© 2019

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 4 weeks ago