បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • Department of Internal Quality Assurance

Department of Internal Quality Assurance

ចំនួនទស្សនា (1.8K)
Police colonel BUN PHEAKDEY Head department of Internal Quality Assurance
Ed. Qualification: Master of Management and Master of Political Science
Address: Phnom Penh Cambodia
Tel: (+855)97 550 4050 / 10 504 050
Email: pheakdeybun@gmail.com
 
Song

Sdoa Kunleng Village, Dei Eith Commune, Kien Svay Distric, Kandal Province, Cambodia.
E-mail : info@pac.edu.kh
Phone: (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 3 months ago