បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • Department of Internal Quality Assurance

Department of Internal Quality Assurance

ចំនួនទស្សនា (1.2K)
Police colonel BUN PHEAKDEY Head department of Internal Quality Assurance
Ed. Qualification: Master of Management and Master of Political Science
Address: Phnom Penh Cambodia
Tel: (+855)97 550 4050 / 10 504 050
Email: pheakdeybun@gmail.com
 

Sdao Village, Dei Edet Commune, Kien Svay District, Kandal Province, National Road 1, 26km from Phnom Penh.

Email : info@pac.edu.kh

Phone Number : (+855) 16 577 225

Flag Counter
© 2023

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 4 days ago