បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • B.A (Special Batch) on Public Order Specialization

B.A (Special Batch) on Public Order Specialization

ចំនួនទស្សនា (1.1K)

The Curriculum for Bachelor Degree of Police Science (Special Batch), specialized in Public Order requires the students to study for the period of 2 years, covering 24 courses which equals to 92 credits, and equivalents to 1, 948 hours. Under this curriculum, it is required for 1,152 hours studies of the classroom theories, 256 hours practicum, 405 hours internship, and 135 hours Research Paper writing.

*(For the details, refer to the prospectus of the academy)

បទចំរៀង

Sdao Village, Dei Edet Commune, Kien Svay District, Kandal Province, National Road 1, 26km from Phnom Penh.

Email : info@pac.edu.kh

Phone Number : (+855) 16 577 225

Flag Counter
© 2023

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 4 weeks ago