បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • B.A (Special Batch) on Management Specialization

B.A (Special Batch) on Management Specialization

ចំនួនទស្សនា (1.3K)

The Curriculum for Bachelor Degree of Police Science (Special Batch), specialized in Management and Leadership requires the students to study for the period of 2 years, covering 35 courses which equals to 88 credits, and equivalents to 1, 744 hours. Under this curriculum, it is required for 1,072 hours studies of the classroom theories and 672 hours practicum.

*(For the details, refer to the prospectus of the academy)

Song

Sdoa Kunleng Village, Dei Eith Commune, Kien Svay Distric, Kandal Province, Cambodia.
E-mail : info@pac.edu.kh
Phone: (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 1 week ago