បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • B.A (Special Batch) on Management Specialization

B.A (Special Batch) on Management Specialization

ចំនួនទស្សនា (1.1K)

The Curriculum for Bachelor Degree of Police Science (Special Batch), specialized in Management and Leadership requires the students to study for the period of 2 years, covering 35 courses which equals to 88 credits, and equivalents to 1, 744 hours. Under this curriculum, it is required for 1,072 hours studies of the classroom theories and 672 hours practicum.

*(For the details, refer to the prospectus of the academy)

បទចំរៀង

Sdao Village, Dei Edet Commune, Kien Svay District, Kandal Province, National Road 1, 26km from Phnom Penh.

Email : info@pac.edu.kh

Phone Number : (+855) 16 577 225

Flag Counter
© 2023

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 4 weeks ago