បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


  • Home
  • B.A (Special Batch) on Immigration Specialization

B.A (Special Batch) on Immigration Specialization

ចំនួនទស្សនា (433)

The Curriculum for Bachelor Degree of Police Science (Special Batch), specialized in Immigration requires the students to study for the period of 2 years, covering 24 courses which equals to 93 credits, and equivalents to 1, 964 hours. Under this curriculum, it is required for 1,168 hours studies of the classroom theories, 256 hours practicum, 405 hours internship, and 135 hours Research Paper writing.

    *(For the details, refer to the prospectus of the academy)

Sdao Village, Dei Edet Commune, Kien Svay District, Kandal Province, National Road 1, 26km from Phnom Penh.

Email : info@pac.edu.kh

Phone Number : (+855) 77 778 325

Flag Counter
© 2021

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 2 months ago