បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


 • Home
 • Admission Criteria

Admission Criteria

ចំនួនទស្សនា (1.6K)

Enrollment Requirement

 

General Requirements for Master Degree Enrollment:

   The Cambodian National Police applicants, of both genders, having the following qualifications:

 • be a Cambodian National Police
 • holds Bachelor degree or equivalent certificate
 • has a good health condition and physical fitness
 • no criminal conviction
 • passes the assessment mechanism of the PAC Recruitment Panel prior to the enrollment.
General Requirements for Bachelor Degree Enrollment:

    The Cambodian National Police applicants, of both genders, having the following qualifications:

 • be a Cambodian National Police
 • holds Senior Secondary School Certificate or equivalent certificate
 • has a good health condition and physical fitness
 • no criminal conviction
 • passes the assessment mechanism of the PAC Recruitment Panel prior to the enrollment.   
General Requirements for Associate Degree Enrollment:

   The Cambodian National Police applicants, of both genders, having the following qualifications:

 • be a Cambodian National Police
 • has the lowest qualification, of at least, failed in the Senior Secondary School Examination or equivalent qualification.
 • has a good health condition and physical fitness
 • no criminal conviction
 • passes the assessment mechanism of the PAC Recruitment Panel prior to the enrollment. 
បទចំរៀង

Sdao Village, Dei Edet Commune, Kien Svay District, Kandal Province, National Road 1, 26km from Phnom Penh.

Email : info@pac.edu.kh

Phone Number : (+855) 16 577 225

Flag Counter
© 2023

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 4 weeks ago