បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


 • Home
 • Admission Criteria

Admission Criteria

ចំនួនទស្សនា (2.0K)

Enrollment Requirement

 

General Requirements for Master Degree Enrollment:

   The Cambodian National Police applicants, of both genders, having the following qualifications:

 • be a Cambodian National Police
 • holds Bachelor degree or equivalent certificate
 • has a good health condition and physical fitness
 • no criminal conviction
 • passes the assessment mechanism of the PAC Recruitment Panel prior to the enrollment.
General Requirements for Bachelor Degree Enrollment:

    The Cambodian National Police applicants, of both genders, having the following qualifications:

 • be a Cambodian National Police
 • holds Senior Secondary School Certificate or equivalent certificate
 • has a good health condition and physical fitness
 • no criminal conviction
 • passes the assessment mechanism of the PAC Recruitment Panel prior to the enrollment.   
General Requirements for Associate Degree Enrollment:

   The Cambodian National Police applicants, of both genders, having the following qualifications:

 • be a Cambodian National Police
 • has the lowest qualification, of at least, failed in the Senior Secondary School Examination or equivalent qualification.
 • has a good health condition and physical fitness
 • no criminal conviction
 • passes the assessment mechanism of the PAC Recruitment Panel prior to the enrollment. 
Song

Sdoa Kunleng Village, Dei Eith Commune, Kien Svay Distric, Kandal Province, Cambodia.
E-mail : info@pac.edu.kh
Phone: (+855) 12 895 690

Flag Counter
© 2024

All Rights Reserved by POLICE ACADEMY OF CAMBODIA

Last update : 3 months ago