កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធនៃការអប់រំ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្សេងៗ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានធ្វើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាប្រទេស ក៏ដូចជាស្ថាប័នអប់រំជាច្រើន នៅក្នុង និងក្រៅតំបន់ ។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានា

ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ទៅបំពេញទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅរាជបណ្ឌិត្យសភានគរបាលភូមិន្ទថៃ តបតាមការអញ្ជើញរបស់ ឯកឧត្តម ប្រធាន រាជបណ្ឌិត្យសភានគរបាលភូមិន្ទថៃ


ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ គណៈប្រតិភូបណ្ឌិត្យសភានគរបាលខេត្តយូណាន នៅបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា

   


ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអនុព័ន្ធស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា

    


ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ សេង ផល្លី ប្រធានបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ
ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា

    


បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជាក្លាយជាសមាជិក សមាគមបណ្ឌិត្យសភានគរបាលអន្តរជាតិ (INTERPA)


ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្តុះបណ្តាលនគរបាល អាស៊ានណាប៉ូល (ASEANAPOL)