អ្នកគ្រប់គ្រង គេហទំព័រ

 

លោក ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហាក់ គឹមរ៉ុង
ប្រធាន មន្ទីរចាត់ការ
Tel:(+855)77 77 83 25
E-mail: hakkemrong@pac.edu.kh, hakkemrong@yahoo.com
លោក វរៈសេនីយ៍ឯក ឈឿង រ៉ាន់យ៉ា
ប្រធានការិយាល័យ គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

Tel:(+855)89 914 193
E-mail:chhranya@pac.edu.kh