ល័ក្ខខ័ណ្ឌចូលរៀន

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃការចូលរៀនសំរាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

បេក្ខជនទាំងពីរភេទជាមន្រ្តីនគរបាលជាតិ មានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខាងក្រោមៈ

 • ជានគរបាលជាតិនៃកម្ពុជា
 • មានសញ្ញាបត្រ ឬ សញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
 • មានសុខភាពល្អ និង កាយសម្បទាមាំមួន
 • ពុំធ្លាប់មានពិរុទ្ធភាព
 • ឆ្លងកាត់យន្តការវាយតម្លៃ របស់គណៈកម្មការជ្រើសរើសរបស់ ប.ន.ក មុនពេលចូលរៀ

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃការចូលរៀនសំរាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

បេក្ខជនទាំងពីរភេទជាមន្រ្តីនគរបាលជាតិ មានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខាងក្រោមៈ

 • ជានគរបាលជាតិនៃកម្ពុជា
 • មានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ សញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
 • មានសុខភាពល្អ និង កាយសម្បទាមាំមួន
 • ពុំធ្លាប់មានពិរុទ្ធភាព
 • ឆ្លងកាត់យន្តការវាយតម្លៃ របស់គណៈកម្មការជ្រើសរើសរបស់ ប.ន.ក មុនពេលចូលរៀន

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃការចូលរៀនសំរាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង

បេក្ខជនទាំងពីរភេទជាមន្រ្តីនគរបាលជាតិ មានលក្ខណៈសម្បត្តិ ដូចខាងក្រោមៈ

 • ជានគរបាលជាតិនៃកម្ពុជា
 • មានកំរិតវប្បធម៌ទាបបំផុតត្រឹមប្រឡងធ្លាក់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ កំរិត វប្បធម៌ដែលមាន តម្លៃស្មើ
 • មានសុខភាពល្អ និង កាយសម្បទាមាំមួន
 • ពុំធ្លាប់មានពិរុទ្ធភាព
 • ឆ្លងកាត់យន្តការវាយតម្លៃ របស់គណៈកម្មការជ្រើសរើសរបស់ ប.ន.ក មុនពេលចូលរៀន